از ماست که بر ماست

اسلام به ذات خود ندارد عیبی            هر عیب که هست از مسلمانی ماست

 

اشتراک گذاری این مطلب!

حسن ظن بخدا

روزی مجنونها جلوی در لیلی صف کشیده بودن هر کدام در دستشان چیزی برای لیلی آورده بودند،لیلی شیشه مجنون اصلی راانداخت زمین وشکست،مجنون ها فکرکردندلیلی ازاوبدش می آیدمجنون اصلی درآن حال گفت:

 

اگر با دیگرانش بود میلی               چرا ظرف مرا بشکست لیلی

ای کاش ما مجنون خدا باشیم و در همه آن چه به سرما ن می آید حسن ظن به خدا داشته باشیم.

اشتراک گذاری این مطلب!

حسن ظن بخدا

روزی مجنونها جلوی درلیلی به صف کشیده بودن هر کدام دستشان چیزی برای لیلی آورده بودن لیلی شیشه مجنون ا

اصلی را انداخت به زمین و شکست ،مجنونها فکر کردند لیلی از او بهدش می آید ،مجنون اصلی در آن حال گفت

 

اگر با دیگرانش بود لیلی            چرا ظرف مرا بشکست لیلی

ای کاش ما مجنون خدا باشیم و در همه آن چه که به سرمان می آید حسن ظن به خداداشته باشیم

اشتراک گذاری این مطلب!
 
فراخوان چی شد طلبه شدم